Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
Organizace studia školy architektury na AVU v Praze

Studijní plán Školy architektury AVU má typické znaky studijních plánů oboru architektura na uměleckých školách a klade velký důraz na ateliérovou výuku. Při jeho srovnání s jinými studijními plány je nutné si opakovaně uvědomit, že posluchači architektury na AVU získali základní bakalářské či magisterské vzdělání na fakultách architektury či stavebních fakultách vysokých technických škol. Základem výuky je práce v ateliéru. Ateliérovou výuku doplňují přednášky z teoretických a doplňkových předmětů, organisované ve dvouletém cyklu čtyř tematických bloků:

1
První z nich zahrnuje přednášky z teorie architektury a nauky o slohu, které jsou věnovány otázkám slohu a stylu a vybraným kategoriím a pojmům teorie architektury. Souběžně je realizován kurs dějin architektury, který ve vybraných přednáškách dokumentuje a analyzuje hlavní osobnosti a etapy vývoje stavitelství, včetně otázek typologických, obecných historických souvislostí a syntézy jednotlivých výtvarných disciplin. Četbě současných architektonických textů je věnován zvláštní seminář.

2
Druhý blok zahrnuje přednášky z morfologie a stavby měst, krajinářské architektury a problematiky kulturního dědictví, opět s důrazem na rozvoj architektonického myšlení a smyslu pro komplexní pojetí jednotlivých staveb v širším kontextu životního prostředí.

3
Třetí blok nauk o konstrukcích, materiálech a vnitřním prostředí budov probíhá většinou konzultacemi externích specialistů. Týká se technických problémů spojovaných s konkrétními projekty, jako např. divadelní technika, navrhování umělého a využívání přirozeného osvětlení.

4
Blok shrnuje vybrané přednášky z dějin a teorie umění, filosofie a estetiky. Tématické okruhy jsou voleny s ohledem na aktuálnost a specifické požadavky řešených úkolů studijního oboru. Srovnávají historická a sledují především soudobá teoretická východiska tvorby.

Pro Školu architektury je charakteristický důraz na výuku kreslení a modelování. Pro studenty architektury jsou tyto předměty dobrovolné. Dále je u posluchačů rozvíjena dovednost práce na počítačích. Součástí studia je prolínání studentů a výukových procesů v rámci všech oborů. Tato meziateliérová znalost je doplněna možností praktické zkušenosti z krátkodobých stáží i napříč obory. V rámci volitelných předmětů je možný další výběr přednášek humanitních a společenských věd. Nepovinně mohou studenti Školy architektury navštěvovat kurzy tělocviku a cizích jazyků. Mimořádnou nabídkou jsou semináře, návštěvy výstav, konferencí a sympozií, přednášky hostujících umělců a profesorů, odborníků z praxe a přednášky ze všech teoretických předmětů realizovaných v rámci AVU i samotnou Školou architektury. Výuka teoretických předmětů se průběžně promítá do ateliérové výuky, a to konkrétně formou konzultací, které podle potřeby poskytují všichni příslušní pedagogové Akademie.

Mimořádnou činností Školy architektury je vydavatelská činnost odborných publikací.

Vvybavení školy architektury na AVU v Praze

Mimo odborných pracovišť a dílen společných pro celou Akademii, má samostatná budova Školy architektury k dispozici pro své studenty vlastní počítačovou laboratoř, modelářskou dílnu a příruční knihovnu.