Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
Studijní řád školy architektury. Akademie výtvarných umění v Praze, červen 1997

§1
Úkolem mistrovské Školy architektury AVU je poskytovat nadaným, a technicky již připraveným posluchačům architektonické vzdělání na podkladě uměleckém. Studium na Škole architektury je čtyřleté.

§2
Ke studiu se mohou hlásit absolventi fakult architektury a pozemního stavitelství vysokých škol technických s titulem bakalář nebo ti, kteří prokáží stejné předběžné vzdělání na jiné vysoké škole. Ve výjimečných případech také zvlášť talentovaní uchazeči s jiným vzděláním nebo architektonickou praxí.

§3
Posluchači jsou přijímáni na základě talentové zkoušky po předložení vlastních prací a studijních vysvědčení.
Počet posluchačů je dán počtem volných pracovních míst ve škole. O přijetí rozhoduje rektor, na návrh vedoucího profesora Školy architektury.

§4
Základem výuky je práce v ateliéru doplněná vybranými přednáškami,semináři a exkursemi. Posluchači se dále mohou zúčastnit veškerých přednášek a akcí pořádaných AVU.

§6
Přednášky jsou organizovány ve dvouletém cyklu těchto témat:
1 Dějiny architektury, nauka o slohu a teorie architektury
2 Morfologie a historie města, zahrady a krajinářská architektura
3 Interiér, materiály, osvětlení a akustika, stavitelství, rekonstrukce a architektonický detail
4 Dějiny umění, filosofie a architektury

§7
Posluchači, kteří splní předepsaný program, účastní se semestrální obhajoby své práce, která je postupovou zkouškou. Komisi pro tuto zkoušku jmenuje rektor na návrh profesora vedoucího Školu architektury. Písemná část obhajoby, včetně fotokopií vybraných prací je archivována. Neobstojí-li posluchač u obhajoby své práce, je z dalšího studia vyloučen. Komise může, v odůvodněných případech, navrhnout podmíněčné pokračování v studiu.

§8
Ve třetím ročníku si posluchač zvolí, po dohodě s profesorem individuální program:
Může se zúčastnit stáže na jiné škole, praxe u významných architektů,nebo studijní činnosti doma i v zahraničí. Může také pracovat dál ve škole na teoretických úlohách, projektech a soutěžích. Také tento ročník podléhá obhajobě.
Se souhlasem profesora lze tento ročník vypustit.

§9
Poslední ročník studia je ročníkem diplomním. Profesor zadá každémuposluchači samostatný úkol většího rozsahu, k souhrnnému posouzeníjeho znalostí a schopností. Diplomant je povinen tuto práci, ve stanovených termínech, předkládat ke konzultaci. Práce poté posuzuje státní zkušební komise, kterou jmenuje rektor. Návrh na složenístátní komise předkládá profesor vedoucí Školu architektury. Po obhájení diplomové práce a složení státní zkoušky, bude posluchači vydán diplom, který mu přiznáva práva užívat titul: magistr-akademický architekt.

§10
Pokud tento studijní řád neobsahuje jiných nařízení, platí i pro posluchače Školy architektury studijní řád AVU.