Akademie výtvarných umění v Praze/ Škola architektury prof.Emila Přikryla
2003/04
VĚZENÍ PRO VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY

Zadání pro I. a II. Ročník - letní semestr

1. Podnět, smysl, účel

Novostavba věznice je státním stavebním projektem financovaným z veřejných prostředků. Proto je nutné přísně dodržovat zásady hospodárnosti a úspornosti. Věznice slouží k výkonu trestu odnětí svobody. Život v trestní vazbě má být přizpůsoben všeobecným životním podmínkám tak, aby vězňům pomohla znovu vstoupit do života na svobodě.

2. Prostorová koncepce

Stavební pozemek (4,36 ha) musí být optimálně využitý pro plánovanou výstavbu nové trestnice, která počítá s 254 místy. Jednotlivé budovy je nutné spojit stavebně uzavřeným systémem cest a ve všech parametrech – materiálových, konstrukčních i provozních - dbát na maximální bezpečnost funkčních vztahů.

Administrativa
Je samostatnou stavební jednotkou eventuelně uzavřenou částí jedné budovy. Rychlá dosažitelnost od brány vymezuje její ústřední pozici vůči ostatním zařízením.

Vstupní a návštěvní úsek
Strážnice u brány je ústředním kontrolním bodem objektu a slouží 24 hodin denně. Vstup pro osoby a vozidla je proto umístěn v dohledu stráží a spojen s obvodovou zdí areálu. Uzavřený komplex pro návštěvníky musí být v blízkosti brány. Zde jsou také umístěny hovorny a služební místnosti pro právní zástupce, soudní a policejní úředníky. Cesty pro návštěvníky se nesmí protínat s krátkými a přehlednými cestami, kterými se převádí vězni.

Přijímací, propouštěcí úsek, sklady
Prostory pro příjem a propouštění vězňů se nesmí křížit s interními cestami. Vhodné umístění tohoto úseku je mezi budovou administrativy a hlavní bránou v přízemí. Sklady a trezory pro osobní předměty vězňů jsou pak umístěny v suterénu.

Volný čas, kultura, společenské akce
Ústřední společenská zařízení mají být dobře přístupná z ubytovacích traktů. Ve víceúčelových prostorách je kladen důraz na přehlednost, zejména pro hladký průběh při příchodech a odchodech.

Bydlení, uzavřená vazba
V uzavřené vazbě musí být vězni přes den mimo cely a při setkávání vně i uvnitř objektů trvale střeženi. Nejdůležitější provozní vztahy, které existují se odehrávají v pracovních zařízeních, procházkových dvorech a prostorách pro volný čas. Podmínkou bydlení je 16 uzavřených oddělení po 14 vězních. V každém oddělení pak 11 cel po jedné osobě, 1 cela pro 3 osoby, 1 společná místnost a jídelna. Služební místnost, hovornu a sprchy používají dvě oddělení. Při plánování cel je nutné zabránit optickému a akustickému přenosu informací. Rastr budovy je určený šířkou cel pro jednu osobu. Nejhospodárnější konstrukční formou vzhledem k silným přepážkám /min.tl.24 cm mezi celami/, je režné zdivo. Okapové svody jsou kryté a spojené s fasádou, která je ze zvláště odolného materiálu.

Sanitární zařízení
Místnosti pro stacionární a ambulantní ošetření vězňů tvoří zvláštní komplex v areálu věznice. by měly tvořit zvláštní komplex v areálu věznice. Musí být umístěny v klidné oblasti. Co se konstrukce a bezpečnosti týká, odpovídají nemocenské místnosti celám. Místnosti musí být dobře osvětlené a vhodně orientované. Pro rentgenové oddělení a laboratoře platí zvláštní předpisy.

Prádelna
Práci v prádelně vykonávají také vězni. Jde o činnost sloužící nápravnému zařízení.

Kuchyně
V kuchyni má být připravována strava pro 254 vězňů a cca 40 zaměstnanců. Hromadná jídelna pro všechny vězně není plánovaná, jídlo bude rozváženo transportními vozíky do všech traktů. Zásobování kuchyně a odvoz odpadků vyžaduje hospodářský dvorek a nákladové plochy.

Domácí dílny
Pracovní dílny
Pracovní zařízení se nacházejí uvnitř areálu, chráněného bezpečnostní zdí a to z důvodu vyšší bezpečnosti a funkčních vztahů k ostatním budovám. Vztahy k ubytovacímu traktu: vězni budou v určitou denní dobu převáděni ve skupinách k pracovní budově. Tento provoz vyžaduje dostatečné prostory. Cesta mezi ubytovacím traktem a pracovní budovou musí být krátká, přehledná a bez křižovatek. Nemá vést jinými funkčními oblastmi. Vězni nesmí mít možnost se nepozorovaně vzdálit. Cesta má být chráněna proti povětrnostním vlivům.

Zásobování
Pojízdný provoz probíhá z bezpečnostních důvodů propustí. Vozovka vedoucí od propusti ke skladům nebo k příjezdu před pracovní budovu musí být z důvodu bezpečnosti a snadné orientace pro cizí osoby krátká, přímočará a přehledná. Externí vozidla jsou značným rizikovým faktorem. Nakládání a vykládání musí být provedeno rychle a bez průtahů. Transport surovin a hotových produktů mezi nákladním dvorem a skladištěm klade další nároky na dozorčí personál. Proto musí být skladiště umístěno v blízkosti nákladního dvora. Strážní místnosti mají být uspořádány tak, aby odtud bylo možné přehlédnout celou příslušnou plochu pracoviště. Vnější dveře a brány musí být ze strážní místnosti neomezeně viditelné. Z tohoto důvodu musí být podlaha těchto místností cca o 50cm vyšší než podlahy střežených místností. Strážní místnosti musí mít uzavíratelný východ k dílnám. Další východ má vést k neutrální cestě. Toalety mají být dosažitelné z pracovišť co nejkratší cestou. Je nutné mít na zřeteli přehlednost vnitropodnikového provozu, zvláště chodeb a křižovatek. Cesty nesmějí poskytnout žádné možnosti úkrytu pro osoby ani předměty.

Sportovní areál
Mezi sportovním areálem, pracovištěm a ubytovacími budovami má být krátké a přehledné spojení; ke sportovní hale - podzemní nebo kryté či uzavřené. Výhled na sportovní areál z pracovišť a učeben je nežádoucí. Sportovní hřiště nemá být v blízkosti obvodové zdi. Ze sportovní učebny musí být možný dozor na celou sportovní halu.

Technické zázemí
Venkovní zařízení
Celý areál je obehnán zdí (výška vnější zdi min. 5m, vnitřní zdi min. 6m), která je přímočará a polygonální. Na vnitřní straně zdi musí být zachována nezastavěná bezpečnostní plocha o šíři 10m a ve vzdálenosti 5m od zdi 4,5m vysoký bezpečnostní plot. Vyšší keře a stromy se v tomto pásmu nesmějí vysazovat. Prostor před propustí pro vozidla musí mít min. délku 22m, aby vozidla, čekající na vjezd neohrožovala plynulost provozu. Parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky musí být umístěna vně zdi, přehledně v blízkosti brány, aby neomezovala zorné pole strážného u brány. Rovněž je nutné mít na zřeteli požární a záchranné vozy.

3. Kritéria hodnocení

Obecné zásady/ městská stavba – začlenění do krajiny/ funkce uvnitř a vně obvodové zdi/ funkce uvnitř budov/ hospodárnost/ forma/ Hospodárné řešení stavebního úkolu z hlediska stavby, provozu a údržby se nevylučuje s hlediskem funkce a formy.

PODKLADY

K zadání vězeňského objektu byly vybrány konkrétní podmínky soutěže pro novostavbu věznice v bavorském Kemptenu, oblast Bühl-Nord; splňující normy a kriteria EU pro tento typ nápravných zařízení. K řešení úlohy na ŠA byl studentům doporučen individuální přístup k volbě lokality pozemku s nedefinovaným kontextem. Redukce podrobného textového materiálu spočívá ve výběru podstatných informací a údajů, nutných: 1. k potvrzení logického a racionálního konceptu, 2. k vypracování základního provozního schématu.